Jakość, Zarządzanie Jakością, Normy ISO, HACCP
  Audit
 
Audity systemów zarządzania

mogą być wykonywane dla celów wewnętrznych
i zewnętrznych. W związku z tym wykształcił się następujący podział organizacyjny
auditów, uwzględniający osoby auditujące i osoby auditowane :

- audit pierwszej strony, zwany również auditem wewnętrznym,

- audit drugiej strony, będący auditem zewnętrznym,

- audit trzeciej strony (audit przez jednostkę niezależną), będący również auditem
zewnętrznym (np. audit certyfikujący).

Audit pierwszej strony (wewnętrzny) przeprowadzany jest z inicjatywy
kierownictwa danej firmy dla własnych potrzeb i z reguły przez własnych auditorów,
chociaż nie wyklucza się możliwości zlecania wykonania auditu wewnętrznego innym
osobom.
Przeprowadzanie auditów wewnętrznych jest wymagane przez normę
PN-EN ISO 9001:2001. Zgodnie z pkt. 8.2.2 audity wewnętrzne i wynikające z nich
działania powinny być prowadzone na podstawie udokumentowanych procedur.
Ten rodzaj auditów przeprowadza się z reguły w celach zapobiegawczych lub
korekcyjnych. Poprzez wykonywanie zaplanowanych auditów wewnętrznych uzyskuje
się obraz aktualnego stanu systemu zarządzania w przedsiębiorstwie, co pozwala na
zapobieganie ewentualnym odchyleniom w przyszłości. Ponadto audit dostarcza
kierownictwu odpowiedzi na pytanie, czy produkcja, procesy technologiczne czy usługi
realizowane są zgodnie z założeniami i wymaganiami zawartymi w dokumentacji.
W przypadku informacji o niezgodnościach w wyrobie uzyskiwanych np. od
odbiorców i użytkowników, kierownictwo decyduje często o przeprowadzeniu auditu
wewnętrznego pozaplanowego (doraźnego), którego zadaniem jest ustalenie przyczyn
ujawniających się niezgodności i ich eliminacja. Przyczyny niezgodności mogą być
różne: niewłaściwie realizowany proces technologiczny, nieprzestrzeganie procedur,
wada konstrukcyjna czy kwalifikacje personelu.
Rezultatem auditów pierwszej strony jest wzrost zaufania przedsiębiorstwa do
samego siebie.

Audit drugiej strony (audit dostawcy) ma miejsce wówczas, gdy
przedsiębiorstwo przeprowadza audit jakości u swoich aktualnych lub potencjalnych
dostawców, występując w roli zamawiającego. Wykorzystuje do tego najczęściej własny
zespół auditorów lub zleca wykonanie auditów wyspecjalizowanej firmie.
Szczególnego znaczenia audity drugiej strony nabierają w przedsiębiorstwach,
które posiadają wdrożony system zapewnienia jakości. Norma PN-EN ISO 9004:2001 w
punkcie 7.4.3 sugeruje organizację oceny zdolności dostawcy do spełniania wymagań
zawartych w umowach, w tym wymagań dotyczących systemu jakości i określonych
wymagań związanych z zapewnieniem jakości poprzez audit. Rodzaj i zakres takiego
nadzoru określa sama organizacja, biorąc pod uwagę wiele czynników (rodzaj wyrobu,
jego wpływ na jakość wyrobu gotowego itp.). Jednym ze sposobów takiego nadzoru
mogą być regularne audity zewnętrzne, wykonywane przede wszystkim w firmach nie
posiadających certyfikowanych systemów jakości.

Audit trzeciej strony (audit certyfikujący) jest badaniem zdolności jakościowej
organizacji przeprowadzanym przez niezależnych i obiektywnych auditorów jednostki
certyfikującej. Wniosek o jego przeprowadzenie zgłasza do upoważnionej instytucji (np.
do PCBC, DQS, RW TÜV) przedsiębiorstwo, które pragnie podbudować swoją renomę i
ugruntować pozycję na rynku. Może to być także skutkiem żądań potencjalnego
kontrahenta. Pozytywny rezultat auditu trzeciej strony pozwala na uzyskanie certyfikatu
(oficjalnego dokumentu) potwierdzającego zgodność systemu jakości przedsiębiorstwa
z wymaganiami normy ISO 9001.
Efektem pomyślnie zakończonego auditu trzeciej strony jest wzrost zaufania
zleceniodawców do danego przedsiębiorstwa.
 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=