Jakość, Zarządzanie Jakością, Normy ISO, HACCP
  TQM
 
Kompleksowe Zarządzanie Jakością (TQM)
jest koncepcją zarządzania, ukierunkowaną na zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klientów poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników w realizację strategii organizacji jak i w proces ciągłego doskonalenia. Wdrażanie Kompleksowego Zarządzania Jakością wiąże się z przyjęciem zasad doskonałości oraz zastosowaniem technik i narzędzi TQM. Przy wdrażaniu TQM w organizacjach europejskich ma zastosowanie Model Doskonałości EFQM opracowany przez Europejską Fundację Zarządzania Jakością, który w znacznym stopniu upraszcza, systematyzuje i jednocześnie optymalizuje wdrażanie TQM w organizacjach europejskich, uwzględniając doświadczenia i kulturę pracy w Europie.

Podstawowe zasady kompleksowego zarządzania jakością mają zastosowanie w każdej organizacji niezależnie od sektora, w którym działa, branży czy wielkości. Stanowią one podstawę systemów zarządzania zgodnych z wymaganiami norm ISO 900!:2000, Modelem Doskonałości EFQM i TQM.

8 ZASAD DOSKONAŁOSCI 

Aby organizacja mogła skutecznie doskonalić system zarządzania musi w pełni akceptować i wprowadzać powyższe zasady w życie oraz dokonać oceny, na jakim „etapie dojrzałości „ w stosowaniu zasad doskonałości się znajduje. Szczególnie ważne jest, aby zasady te były uznane i przestrzegane przez najwyższe kierownictwo w organizacji. Ułatwiają one organizacji dokonanie wybór właściwej drogi i realizację działań służących doskonaleniu zarządzania, potencjału i wyników biznesowych.    System zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o TQM jest zorientowany na zaspokojenie potrzeb i oczekiwań odbiorców wyrobów i usług , który we właściwy sposób tworzy w przedsiębiorstwie środowisko motywujące całą załogę do ciągłego doskonalenia swoich działań.

Wprowadzając zasady TQM w przedsiębiorstwie oczekujemy korzyści w postaci:
  • Dobrze przygotowanej kadry do spełniania funkcji przywódczych oraz zaangażowanej w realizację procesu ciągłej poprawy produktów lub usług, oraz doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem
  • Poprawy komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa oraz zmniejszenie natężenia konfliktów organizacyjnych
  • Usatysfakcjonowanej, zaangażowanej i wysokokwalifikowanej załogi
  • Osiągnięcia wysokiej jakości informacji niezbędnych do podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach zarządzania
  • Przejrzystości i dostępności danych finansowych
  • Optymalnego rozkładu kosztów jakości oraz zwiększenie zdolności do pozyskiwania i generowania kapitału
  • Racjonalnego wykorzystania parku maszynowego, właściwego magazynowania oraz optymalnego wykorzystania materiałów i energii
  • Zwiększonej lojalności klientów
  • Poprawa wizerunku firmy

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=