Jakość, Zarządzanie Jakością, Normy ISO, HACCP
  HACCP
 HACCP


to powszechnie używany skrót nazwy systemu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, a w dokładnym tłumaczeniu z języka angielskiego oznacza: Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli. System HACCP ma zastosowanie w firmach zajmujących się produkcją i obrotem żywnością (z pominięciem podstawowej produkcji rolniczej) i służy zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego tej żywności. System HACCP jest obecnie najskuteczniejszym narzędziem pozwalającym zagwarantować, że żywność nie ulegnie skażeniu lub zanieczyszczeniu i będzie bezpieczna dla konsumenta.

 

Przed wprowadzeniem w zakładzie systemu HACCP należy wdrożyć zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz zasady Dobrej Praktyki Higienicznej, których celem jest stworzenie warunków do wytworzenia żywności bezpiecznej pod względem higienicznym.

System HACCP tworzony jest indywidualnie dla każdego zakładu, a nawet linii produkcyjnej z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności.


 
Podstawowe założenia systemu to:
  • identyfikacja występujących zagrożeń żywności z podziałem na biologiczne, chemiczne i fizyczne oraz określenie ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów procesu produkcji i obrotu żywnością
  • określenie metod ograniczania zagrożeń oraz ustalenia działań naprawczych
  • przeniesienie obowiązku kontroli z końcowego produktu na poszczególne fazy całego procesu produkcji i dystrybucji
  • możliwości  stosowania na wszystkich etapach łańcucha od producenta do konsumenta
  • konieczność zaangażowania całego personelu zakładu oraz kierownictwa

Obowiązek wdrażania  systemu HACCP we wszystkich firmach zajmujących się produkcją, dystrybucją, magazynowaniem, transportem i dostarczaniem konsumentom żywności (bez podstawowej produkcji rolniczej) wprowadziła w Unii Europejskiej Dyrektywa 93/43/EWG, a tzw. „Nowe ogólne rozporządzenie o higienie żywności” z 29 kwietnia 2004 (nr 852/2004) przewiduje obowiązek wdrożenia pełnego, 7-stopniowego systemu HACCP w przedsiębiorstwach działających we wszystkich sektorach, wzdłuż całego łańcucha żywnościowego.

 

W Polsce, w ramach dostosowywania do wymagań Unii Europejskiej, nastąpiło przeniesienie dyrektywy 93/43/EWG do polskiego prawa w Ustawie o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z dnia  11 maja 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. nr 63, poz. 634). Kolejna nowelizacja ustawy z dnia 30 października 2003 r. wprowadziła następujące zmiany:

  • anulowanie zwolnienia małych firm żywnościowych (do 50 pracowników) z obowiązku wprowadzania systemu HACCP
  • wprowadzenie 1 maja 2004 r. jako terminu, od którego wszystkie firmy żywnościowe, bez względu na ich wielkość i profil działalności, muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP
  • zniesienie obowiązku posiadania dokumentacji systemu HACCP (co oznacza możliwość stosowania jedynie 6 z 7 zasad HACCP)
  • zniesienie kary grzywny za niewdrożenie HACCP

I jeszcze jedna istotna informacja. Nie ma wymogu prawnego certyfikacji systemu HACCP przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą . Jednak firma może poddać swój system dobrowolnej certyfikacji.

 
 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=