Jakość, Zarządzanie Jakością, Normy ISO, HACCP
  Procedury i instrukcje
 

Procedury i instrukcje

Księga Jakości może zawierać procedury, jednak w większych organizacjach celowe jest publikowanie ich jako oddzielnych dokumentów. Procedury są opisem przebiegu procesów, w którym szczegółowo przedstawia się kolejne czynności oraz uprawnienia i odpowiedzialność wykonawców (Podręcznik... 2002, s.192 i nast.). Schemat procedury prezentuje tab. 1.

Tab. 1. Przykładowy schemat procedury

  1. Cele procesu
  2. Wskaźniki
  3. Wejścia
  4. Wyjścia
  5. Zagrożenia
  6. Opis procesu
  7. Tabela uprawnień i odpowiedzialności
  8. Zapisy
  9. Załączniki

Dla każdego procesu opracowuje się cele szczegółowe, które wynikają z polityki jakości lub celów jakości. Dąży się do opracowywania celów mierzalnych i określonych w czasie. Ich realizacja jest mierzona przez przyjęty zestaw wskaźników i podlega ocenie w ramach przeglądu zarządzania (Zbuduj... 2002 s. 27).

Wejścia i wyjścia dotyczą dokumentów i informacji, które inicjują proces lub są jego efektem. Zazwyczaj są to inne procedury, instrukcje, zapisy (wnioski, zlecenia), zarządzania oraz przepisy prawa. Ich identyfikacja ułatwia pracownikom realizację zadań; są one również pomocne przy tworzeniu i administrowaniu mapą procesów.

Dla każdego procesu należy zidentyfikować zagrożenia, których źródłem mogą być czynniki zależne od organizacji oraz opracować dla nich środki zaradcze lub zapobiegawcze. Ma to na celu uniknięcie wystąpienia sytuacji mogących spowodować obniżenie jakości produktów lub świadczonych usług (Podstawy... 2001, s. 114).

Opis procesu może zostać przygotowany w formie tekstowej, schematu blokowego lub wykresu. Słowny opis procesu jest najczęściej stosowanym rozwiązaniem. Wymaga on od autorów jasnego wyrażania czynności oraz sposobu ich wykonania. W wielu przypadkach niedostateczna troska o właściwe przygotowanie tekstu powoduje niejednoznaczności w interpretacji i przyczynia się do niewłaściwego działania systemu (Zarządzanie jakością w... 1997, s. 130).

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=