Jakość, Zarządzanie Jakością, Normy ISO, HACCP
  8 zasad ZJ
 

8 zasad zarządzania jakością
Zasada 1 - Koncentracja na kliencie
Organizacje są zależne od swoich klientów i dlatego zaleca się, aby rozumiały obecne i przyszłe potrzeby klienta, aby spełniały wymagania klienta oraz podejmowały starania, aby wykraczać ponad jego oczekiwania.
 • Kluczowe korzyści:
  • Wzrost zyskowności i udziałów w rynku dzięki elastycznej i szybkiej odpowiedzi na nowe możliwości rynkowe.
  • Wzrost skuteczności w użytkowaniu zasobów organizacji dla zwiększenia zadowolenia klienta.
  • Większa lojalność klientów, prowadząca do większej ilości zleceń od lojalnych klientów, obniżka kosztów pozyskiwania nowych klientów.
 • Poważne podejście do tej zasady implikuje:
  • Badanie i zrozumienie potrzeb i oczekiwań klienta.
  • Zapewnienie, że cele organizacji są właściwie sprzężone z potrzebami i oczekiwaniami klienta.
  • Komunikację potrzeb i oczekiwań klienta w całej organizacji.
  • Pomiar zadowolenia klienta i doskonalenie organizacji w oparciu o wyniki tego pomiaru.
  • Stałe zarządzanie relacjami z klientem.
  • Zrównoważenie pomiędzy działaniem na rzecz zadowolenia klienta a działaniami na rzecz zadowolenia innych stron zainteresowanych (właścicieli, pracowników, dostawców, rynków kapitałowych, lokalnych społeczności, społeczeństwa jako całości).
Zasada 2 - Przywództwo

Przywódcy ustalają jedność celu i kierunku działania organizacji. Zaleca się, aby tworzyli oni i utrzymywali środowisko wewnętrzne, w którym ludzie mogą w pełni zaangażować się w osiąganie celów organizacji.

 • Kluczowe korzyści:
  • Pracownicy zrozumieją i będą zmotywowani do wcielenia w życie celów i zadań biznesowych.
  • Działania są integrowane, wdrażane i oceniane w jednolity sposób.
  • Błędy i nieporozumienia w komunikacji wewnętrznej są ograniczone do minimum.
 • Poważne podejście do tej zasady implikuje:
  • Rozważenie potrzeb wszystkich stron zainteresowanych, a w tym właścicieli, pracowników, dostawców, rynków kapitałowych, lokalnych społeczności, społeczeństwa jako całości.
  • Ustanowienie jasnej wizji rozwoju firmy.
  • Działanie w oparciu o ambitne cele i zadania.
  • Stworzenie i wdrożenie katalogu wspólnych wartości, zasad fair play i etycznego działania na wszystkich poziomach organizacji.
  • Budowanie zaufania i wykorzenianie motywacji opartej na strachu.
  • Zapewnienie pracownikom wymaganych zasobów, szkolenia i wolności działania zgodnie z przypisanymi odpowiedzialnościami.
  • Inspirowanie, zachęta do działania i docenianie wkładu pracowników.
Zasada 3 - Zaangażowanie pracowników

Ludzie na wszystkich szczeblach są istotą organizacji i ich całkowite zaangażowanie pozwala na wykorzystanie ich zdolności dla dobra organizacji.

 • Kluczowe korzyści:
  • Zmotywowani, oddanie i zaangażowani pracownicy.
  • Innowacyjność i kreatywność wspiera osiąganie celów organizacyjnych.
  • Pracownicy czują się odpowiedzialni za własne wyniki.
  • Pracownicy chętnie wnoszą wkład w rozwiązywanie problemów i biorą udział w działaniach doskonalących.
 
 • Poważne podejście do tej zasady powoduje, że pracownicy:
  • Rozumieją znaczenie ich wkładu i rolę, jaka odgrywają w organizacji.
  • Identyfikują ograniczenia w osiąganiu właściwych wyników.
  • Biorą odpowiedzialność za problemy i ich rozwiązywanie.
  • Porównują swoje wyniki z ustanowionymi wcześniej osobistymi celami i zadaniami.
  • Aktywnie poszukują możliwości podniesienia kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia.
  • Dobrowolnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.
  • Otwarcie dyskutują nad problemami i tematami, które ich interesują.
Zasada 4 - Podejście procesowe

Pożądany wynik osiąga się z większą efektywnością wówczas, gdy działania i związane z nimi zasoby są zarządzane jako proces.

 • Kluczowe korzyści:
  • Niższe koszty i krótszy czas cykli (lead time) – w wyniku właściwego użycia zasobów.
  • Wskaźniki biznesowe - poprawione, jednorodne i bardziej przewidywalne.
  • Skupienie działań doskonalących na działaniach najważniejszych dla celów biznesowych.
 • Poważne podejście do tej zasady implikuje:
  • Systematyczne definiowanie działań wymaganych aby osiągnąć rezultaty.
  • Jednoznaczne ustanawianie odpowiedzialności za zarządzanie kluczowymi aktywnościami.
  • Analizę i pomiar zdolności (powtarzalności wyniku) kluczowych działalności (aktywności).
  • Identyfikację punktów styku kluczowych działalności wewnątrz i pomiędzy działami funkcjonalnymi organizacji.
  • Skupienie się na zasobach, metodach i materiałach, które wpłyną na usprawnienie kluczowych działalności organizacji.
  • Ocenę ryzyka strat i negatywnego wpływu organizacji na środowisko naturalne.
  • Ocenę konsekwencji i wpływu działalności organizacji na klientów, dostawców, i inne strony zainteresowane.
Zasada 5 - Systemowe podejście do zarządzania

Zidentyfikowanie, zrozumienie i zarządzanie wzajemnie powiązanymi procesami jako systemem przyczynia się do zwiększenia skuteczności i efektywności organizacji w osiąganiu celów.

 • Kluczowe korzyści:
  • Integracja procesów prowadzących do osiągania efektów biznesowych.
  • Zdolność do skupienia się na kluczowych procesach.
  • Budowa zaufania partnerów poprzez spójność, skuteczność i efektywność organizacji.
 • Poważne podejście do tej zasady implikuje:
  • Budowę struktury systemu (organizacji), która pozwoli osiągać cele biznesowe w sposób najbardziej skuteczny i efektywny.
  • Zrozumienie zależności pomiędzy procesami systemu.
  • Systematyczne podejście do zharmonizowania i integracji procesów.
  • Lepsze zrozumienie ról i odpowiedzialności niezbędnych do osiągania celów biznesowych i redukowania barier pomiędzy działami funkcjonalnymi.
  • Zrozumienie potencjału organizacji i ograniczeń w zasobach przed podjęciem nowych wyzwań.
  • Zdefiniowanie sposobów postępowania.
  • Stałe doskonalenie systemu w oparciu o pomiar i ocenę.
Zasada 6 - Ciągłe doskonalenie

Ciągłe doskonalenie funkcjonowania całej organizacji powinno być stałym celem organizacji.

 
 • Kluczowe korzyści:
  • Przewaga konkurencyjna poprzez udoskonalone działalności organizacji
  • Powiązanie działalności usprawniających na różnych poziomach organizacji z strategicznymi potrzebami organizacji.
  • Elastyczność w reagowaniu na możliwości rynkowe.
 • Poważne podejście do tej zasady implikuje:
  • Zastosowanie długookresowego, obejmującego całą organizację podejścia ciągłego doskonalenia wyników organizacji.
  • Zapewnienie pracownikom szkolenia w zakresie metod i narzędzi ciągłego doskonalenia.
  • Budowanie wśród pracowników przekonania o konieczności ciągłego doskonalenia produktów, procesów i systemów i potrzebie zaangażowania każdego.
  • Ustanawianie celów nadających kierunek, sposobów pomiaru zaawansowania działań.
  • Docenianie i wykorzystanie dokonanych usprawnień.
Zasada 7 - Podejmowanie decyzji w oparciu o fakty

Skuteczne decyzje opierają się na analizie danych i informacji.

 • Kluczowe korzyści:
  • Dobrze umotywowane decyzje.
  • Wzrost możliwości udowodnienia słuszności decyzji już podjętych - poprzez możliwość odniesienia się do wcześniej gromadzonych danych.
  • Zwiększona zdolność dokonania przeglądu, rewizji i zmiany w podjętych wcześniej decyzjach.
 • Poważne podejście do tej zasady implikuje:
  • Zapewnienie, że dane i informacje są odpowiednio dokładne i godne zaufania.
  • Udostępnienie danych pracownikom, którzy ich potrzebują.
  • Analizę danych i informacji przy użyciu sprawdzonych metod.
  • Podejmowanie decyzji i działanie w oparciu o analizę faktów, zrównoważoną doświadczeniem i intuicją decydenta.

Zasada 8 - Obustronnie korzystne relacje z dostawcami

Organizacja i jej dostawcy są od siebie zależni, a wzajemnie korzystne powiązania zwiększają zdolność obu stron do tworzenia wartości.

 • Kluczowe korzyści:
  • Zwiększona zdolność do dodawania wartości dla obu stron,
   (relacja wygrany – wygrany).
  • Elastyczność i tempo wspólnego reagowania na zmieniające się potrzeby i oczekiwania klienta i rynku.
  • Optymalizacja kosztów i zasobów.
 • Poważne podejście do tej zasady implikuje:
  • Ustanawianie zrównoważonych relacji klient dostawca, biorących pod uwagę korzyści krótko- i długoterminowe.
  • Wymianę doświadczeń i zasobów pomiędzy partnerami.
  • Identyfikację i wybór kluczowych dostawców.
  • Jasne i otwarte (szczere) komunikowanie się.
  • Dzielenie się informacją i planami na przyszłość.
  • Prowadzenie wspólnych przedsięwzięć rozwojowych i doskonalących.
  • Inspirowanie, zachęta i docenianie udoskonaleń i postępów poczynionych przez dostawców.

Artykuł jest oparty na dokumencie pt. "Quality Management Principles", wydanym przez 176 Komitet Techniczny ISO.

 
 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=