Jakość, Zarządzanie Jakością, Normy ISO, HACCP
  ISO 14001
 

ISO 14001
jest międzynarodowym standardem zarządzania środowiskowego. Określa on zasady planowania, wdrażania i funkcjonowania oraz nadzoru nad tymi działaniami organizacji, które mają wpływ na środowisko.

Podstawowe założenia

Stopień wpływu organizacji na środowisko badany jest poprzez identyfikację aspektów środowiskowych  - mogących dotyczyć m.in. zużycia surowców i zasobów naturalnych, emisji do powietrza, gospodarki odpadami, zanieczyszczenia gleby, zużycia energii.

Określenie aspektów środowiskowych jest pierwszych krokiem do budowy polityki środowiskowej organizacji, która jest podstawą do ustalania  celów i programów środowiskowych.

Wdrażanie i funkcjonowanie normy wymaga określenia odpowiednich zakresów odpowiedzialności w organizacji, przeszkolenia pracowników, stworzenia dokumentacji systemu i zapewnienia nadzoru nad taką dokumentacją.

Ważnym elementem normy jest wymóg prowadzenia stałych działań sprawdzających i korygujących – poprzez m.in. monitorowanie i pomiary, postępowanie z niezgodnościami oraz działania korygujące i zapobiegawcze, zapisy oraz wykonywanie auditów zarządzania środowiskowego.

Korzyści

Międzynarodowa norma ISO 14001 ułatwia każdej organizacji wprowadzenie elementów skutecznego zarządzania środowiskowego – samodzielnie lub jako element zintegrowanego systemu zarządzania organizacją - np. jako uzupełnienie norm ISO 9001 czy 18001.  

Norma pomaga organizacjom w osiągnięciu celów biznesowych i doskonaleniu systemu zarządzania przy zachowaniu zgodności z zasadami ochrony środowiska – co jest szczególnie istotne z punktu widzenia obowiązującej legislacji wewnętrznej i  prawa Unii Europejskiej.

Uzyskanie certyfikatu zgodności z normą ISO 14001 podnosi prestiż organizacji na rynku krajowym i międzynarodowym, umożliwia spełnienie wymagań klientów i wymogów regulacyjnych administracji rządowej i samorządowej, tworzy pozytywny wizerunek w oczach klientów.


Program  Eko-Zarządzania EMAS

EMAS – Program Eko-Zarządzania i Audytów Wspólnot Europejskich (Eco-Management and Audit Scheme) jest systemem zarządzania środowiskowego i audytów środowiskowych wprowadzonym przez Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej 761/2001 z dnia 19 marca 2001 roku.

Podstawowe założenia

EMAS to narzędzie przeznaczone dla wszystkich organizacji, których celem jest poprawa działalności środowiskowej i zredukowanie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez udoskonalenie prowadzonej działalności.

Niezależnie od konieczności spełnienia zasad zarządzania środowiskowego – wymienionych w normie ISO 14001, system EMAS uwypukla potrzebę zachowania zgodności ze wszystkimi wymaganiami ustawodawstwa środowiskowego, wymagania związane z komunikacją z otoczeniem organizacji oraz zaangażowaniem pracowników w ciągłe doskonalenie działalności środowiskowej organizacji.

Ważnym elementem EMAS jest wymaganie publikowania przez organizację deklaracji środowiskowej – przedstawiającej społeczeństwu oraz innym zainteresowanym stronom informacji środowiskowej – w tym polityki środowiskowej, systemu zarządzania  środowiskowego, istotnych aspektów środowiskowych, celów i zadań środowiskowych.

Możliwość posługiwania się przez organizację znakiem EMAS jest uzależniona od  wdrożenia systemu oraz jego weryfikacji przez weryfikatora środowiskowego – akredytowanego w narodowym systemie akredytacji jednego z państw Unii Europejskiej.

Korzyści

Wdrożenie systemu EMAS jest równoznaczne ze stosowaniem wszystkich wewnętrznych elementów systemu zarządzania środowiskowego – a jednocześnie EMAS jest silnym narzędziem umożliwiającym promocję organizacji i komunikację z otoczeniem zewnętrznym. Jest to szczególnie istotne w wypadku organizacji powodujących lub mogących powodować istotny wpływ na środowisko naturalne -  mogący naruszać interesy zainteresowanych stron – w tym także społeczności lokalnych.

Możliwość posługiwania się przez organizację znakiem EMAS świadczy o spełnieniu wymagań w tym zakresie sformułowanych przez organy Unii Europejskiej. Stosowanie i wdrażanie systemu EMAS jest promowane i wspierane przez władze i organy Unii i jej krajów członkowskich.

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=