Jakość, Zarządzanie Jakością, Normy ISO, HACCP
  Obowiązki przedsiębiorcy
 
Jesteś przedsiębiorcą branży spożywczej - poznaj swoje obowiązki!

Obowiązki przedsiębiorcy branży spożywczejZgodnie z wytycznymi rozporządzenia 852/2004 przedsiębiorstwa sektora spożywczego zapewniają, że na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności odbywających się pod ich kontrolą spełniane są właściwe wymogi higieny ustanowione w niniejszym rozporządzeniu.

Jako przedsiębiorca sektora spożywczego przyjmujesz następujące szczególne środki higieny:
Zgodność z kryteriami mikrobiologicznymi dla środków spożywczych.
Procedury niezbędne do osiągnięcia poziomów określonych do osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia. Zgodność z wymogami kontroli temperatury dla środków spożywczych.
Utrzymywanie zimnego łańcucha (łańcucha chłodniczego).
Pobieranie próbek i analiza.
Ponadto, jako przedsiębiorca sektora spożywczego:
dostarczasz właściwemu organowi dowodów dotyczących zgodności działania z zasadami systemu HACCP w sposób, w jaki wymagają tego właściwe organy, uwzględniając charakter i rozmiar przedsiębiorstwa sektora spożywczego;
zapewniasz, że każdy dokument opisujący procedury opracowane zgodnie z zasadami systemu HACCP jest zawsze aktualny;
utrzymujesz inne dokumenty i archiwa dotyczące właściwego okresu.

Pamiętaj! Obowiązki nałożone na przedsiębiorców mają charakter administracyjno-prawny i wynikają z publicznoprawnego charakteru norm rozporządzenia 852/2004.
W związku z tym sankcje za ich niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie wynikają z przepisów dotyczących urzędowej kontroli żywności.

Podstawa prawna:
rozporządzenie nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.Urz. UE L 139 z 30 kwietnia 2004 r., s.1, Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319).
 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=